GroenstraatAkkerstraat_Duizel.png

Stichting A.E.D. Duizel is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite onderstaande gegevens publiceren.

 

Statutaire en publieke naam

Stichting A.E.D Duizel

RSIN/ fiscaal nummer

821977155

Nummer Kamer van Koophandel

17277712

e-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

De stichting A.E.D. Duizel stelt zich ten doel om alle inwoners van Duizel in de gelegenheid te stellen om een reanimatie/AED cursus te volgen. Onderhoud te (laten) plegen aan de AED's en controle uit te voeren op juiste werking van de AED's. Het genereren van financiële middelen ten behoeve van bovengenoemd onderhoud.

Beleidsplan

De Stichting A.E.D. Duizel tracht deze doelstelling te bereiken door:

a) het organiseren van cursussen

b) op tijd onderhoud (laten) plegen aan de AED's

c) alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van vermelde doelstelling.

Voor het nastreven van de doelstellingen worden benodigde middelen verkregen uit:

a) opbrengst uit activiteiten door de Stichting te organiseren

b) vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige toevallige baten

c) subsidies

d) erfstellingen die slechts aanvaard kunnen worden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Gelden die worden ingezameld, worden beheerd door de penningmeester. Jaarlijks zal de penningmeester een controle laten uitvoeren op zijn financieel verslag.

Bestuur

Het bestuur bestaat tenminste uit 3 leden, namelijk een voorzitter, secretaris en penningmeester

Voorzitter

Kim van Gompel

Secretaris

Tim Nelissen

Penningmeester

Frank van de Voort

Beloningsbeleid

De mogelijkheid om aan de bestuursleden een beloning, vacatie of presentiegeld toe te kennen is niet toegestaan. Wel kunnen de door de bestuursleden noodzakelijk te maken kosten bij de Stichting in rekening worden gebracht.

 


 

Verslag activiteiten 2021

 • In verband met corona hebben er dit jaar geen cursussen plaats gevonden.
 • De informatie betreffende deze cursussen hebben de inwoners van Duizel middels het dorpsblad "Efkes Duyselen" kunnen vernemen of werden bestaande cursisten persoonlijk benaderd.
 • Met enige regelmaat worden er controles, op goede werking, uitgevoerd bij de AED's.
 • Zo nodig worden elektrodes en/of batterijen vernieuwd.
 • Zo nodig worden er AED’s vervangen.

 

Financieel verslag Stichting A.E.D. Duizel

Boekjaar: 2022                                                                      Gepubliceerd: april 2023

Inkomsten

 

Saldo 1-1-2022 (lopende rekening en spaarrekening)

    €          4.134,58

Rente

€                  0,00

Subsidie gemeente Eersel

€             975,00

 

 

Eigen bijdrage cursisten

€                   0,00

Overig

€                   0,00

Inkomsten Totaal

€         5.109,58  

 

Uitgaven

 

AED cursussen

€                  0,00

Bankkosten

€             124,89

Firma AEDpartner (vervanging  3 x batterij)

€          503,25

 

 

Firma AEDpartner (2 x elektrodes)

€                127,93

Verwarming AED kasten

€            100,00

Bijdrage Efkes Duijselen

€              15,00

Overig

€                0,00

 Uitgaven Totaal

 €        870,67

 

 

Saldo inkomsten/uitgaven

+ €       4.238,91

 

Saldo 01-01-2022 (lopende rekening en spaarrekening)

€      4.134,58 

Saldo 31-12-2022 (lopende rekening en spaarrekening)

€       4.238,91

 

ZorgOmDuizel.png
deKempenOnline.png
EfkesDuyselen.png